Per a l'acció social, a Barcelona fem Consorci

Presentació

La Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, crea el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i el defineix com un ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. El Consorci de Serveis Socials té personalitat jurídica pròpia i es regeix per uns estatuts propis i per l’esmentada Carta Municipal.

La seva finalitat és el desenvolupament, en l'àmbit territorial del municipi de Barcelona, dels serveis, establiments i els programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social que li encomana la Carta Municipal. El Consorci també pot tenir altres competències en funció de les delegacions que puguin realitzar les administracions consorciades.

Un dels principis inspiradors del Consorci és la proximitat en la prestació dels serveis socials, principi que ha d'estar present en el desenvolupament de les seves funcions (Decret 113/2006, de 25 d’abril) i que són:

- Elaborar la planificació general en matèria de serveis socials a l’àmbit del municipi de Barcelona.
- Proposar al Govern de la Generalitat la reglamentació de les entitats, els serveis i els establiments, públics i privats, que presten serveis socials en el municipi de Barcelona.
- Programar, prestar i gestionar els serveis socials d’atenció especialitzada d’abast superior, que impliquen funcions de valoració, diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació.
- Organitzar la informació a la ciutadania i proporcionar el suport informatiu, d’avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores dels serveis socials.
- Emetre informe pel que fa a les sol·licituds relatives a l’atorgament de subvencions i convenis formulats per la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona amb l’Estat o altres entitats públiques o privades que afectin el municipi Barcelona, en l’àmbit funcional del Consorci.
 


Aquestes pàgines web són accessibles amb la Certificació d'Accessibilitat Euracert, nivell Doble A.

Novetats

 • Horari d'atenció al públic L’horari d’atenció a la ciutadania i de registre és de dilluns a divendres de 9 hores a 14 hores tot l’any, excepte els dies 24 i 31 de desembre que romandrà tancat.
 • 14/09/2015Nova residència Mas Sauró La residència Mas Sauró de Barcelona és un equipament especialitzat per a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport extens i trastorns de conducta que oferirà 48 places residencials, distribuïdes en tres mòduls de 16 persones. La Fundació Vella Terra és la responsable de la gestió de l’equipament, una entitat amb experiència en la promoció de l’autonomia de les persones amb dependència i discapacitat.
 • 21/07/2015Revista d'estiu CAE Oràlia La residència Mas Sauró de Barcelona és un equipament especialitzat per a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport extens i trastorns de conducta que oferirà 48 places residencials, distribuïdes en tres mòduls de 16 persones. La Fundació Vella Terra és la responsable de la gestió de l’equipament, una entitat amb experiència en la promoció de l’autonomia de les persones amb dependència i discapacitat.
 • 14/07/2015Jornades sobre participació infantil Amb una sala d’actes del Departament de Benestar Social i Família plena, el passat 7 de juliol es va presentar el projecte de bones pràctiques de participació en centres d’acollida i centres residencials d’acció educativa de Barcelona.
 • 01/07/2015Incorporació de persones amb dependència moderada al sistema de protecció de la LAPAD Avui s'inicia la incorporació de les persones amb Grau I, nivell de dependència moderada, al sistema de protecció que els garanteix la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD). En total a Catalunya són 58.864 persones que ja han estat diagnòsticades pels Equips de Valoració de dependència.

                                                                  Direcció de Serveis i Recursos
                                                                  Bruc 90-92, Baixos
                                                                  08009 Barcelona
                                                                  T 93 467 87 33
                                                                  F 93 457 64 40
                                                                  Gerència
                                                                  Aragó, 316, 1r 2a
                                                                  08009 Barcelona
                                                                  T 93 467 87 33
                                                                  F 93 457 29 38