Declaració d'accessibilitat

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://www.cssbcn.cat/.

 

Situació de compliment

Aquest lloc web encara no és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 

 • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
  • Algunes imatges no tenen alternativa textual
  • Alguns vídeos no disposen de subtítols
  • No es proporciona una alternativa o audiodescripció per al contingut gravat en vídeo
  • La informació, estructura i relacions comunicades a través de la presentació no poden ser determinades per software o no estan disponibles com a text
  • En alguns casos s’utilitza el color com a únic mitjà visual per a transmetre la informació, indicar una acció, sol·licitar una resposta o distingir un element visual
  • No es compleixen tots els requisits d’accessibilitat per a la presentació d’informació que té moviment, parpelleig, desplaçament o actualització automàtica
  • No existeix un mecanisme per evitar els blocs de contingut que es repeteixen en múltiples pàgines web
  • No es pot navegar seqüencialment per una pàgina web i la seqüència de navegació afecta el seu significa o operació i/o els components que poden rebre el focus no ho fan en un ordre que en preserva el significat i operabilitat
  • Hi ha casos que el propòsit dels enllaços no pot ser determinat només amb el text de l’enllaç o a través del text d’aquest sumat al context de l’enllaç determinat per software
  • En alguns casos, el canvi d’estat en algun component de l’entorn d’usuari/a provoca automàticament un canvi en el context del qual no s’ha avisat
  • No sempre es proporcionen etiquetes o instruccions quan el contingut requereix la introducció de dades per part de l’usuari/a
  • En els continguts implementats mitjançant l’ús de llenguatges de marques, no tots els elements tenen les etiquetes d’obertura i tancament complertes o bé els elements no estan indexats d’acord amb les seves especificacions o contenen atributs duplicats
  • No per a tots els components de l’entorn de l’usuari/a el nom i la funció poden ser determinats per software; els estats, propietats i valors que poden ser assignats per l’usuari/a no sempre poden ser especificats per software i els canvis en aquests elements no sempre es troben disponibles per consulta per les aplicacions d’usuari
  • No sempre es proporciona una audiodescripció per a tot el contingut de vídeo gravat dins de contingut multimèdia sincronitzat
  • En algunes ocasions, el contingut restringeix la visualització y funcionament a una única orientació de pantalla
  • El propòsit de cada camp d’entrada que recull informació sobre l’usuari/a no sempre pot ser determinat programàticament
  • Alguns continguts no tenen prou contrast de color amb el fons
  • El text no sempre es pot redimensionar fins a un 200% sense pèrdua de contingut o funcionalitat
  • El contingut no sempre pot ser presentat sense pèrdua d’informació o funcionalitat sense necessitat de desplaçar-se en dues dimensions
  • Hi ha elements que no tenen una relació de contrast de com a mínim 3:1 respecte als colors adjacents
  • En alguns continguts implementats utilitzant llenguatges de marcatge que suporten determinades propietats d’estil de text es produeix alguna pèrdua de contingut o funcionalitat en configurar tot el següent i en no canviar cap altre propietat d’estil
  • Hi ha pàgines i funcionalitats on el contingut no es mostra mitjançant el focus generat per la navegació a través del teclat
  • No tots els entorns d’usuari operables per teclat tenen una forma d’operar en la qual l’indicador del focus del teclat resulta visible

 

 • Càrrega desproporcionada: no aplica.

 

 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:
  • Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la totalitat els requisits d’accessibilitat.
  • Hi ha mapes que no compleixin en la totalitat els requisits d'accessibilitat.

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 26 de març de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web TOTHOMweb.

Darrera revisió de la declaració: 26 de març de 2021.

 

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.
Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

 

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per:

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia