En el marc del PIASS primer i PAISS després es va crear a la ciutat de Barcelona el grup de treball “Comissió de Residències” dins la Taula d’atenció integrada social i sanitària.

La Comissió liderada i coordinada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona va treballar del desembre de 2017 a l’octubre de 2019 amb participació i integrants de l’Ajuntament  de Barcelona, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Salut, els Serveis Territorials de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

L’encàrrec era establir un espai de reflexió des d’una perspectiva territorial centrada en les necessitats de Barcelona ciutat i com es pot desenvolupar la coordinació social i sanitària en el context ampli d’atenció a la persona en residència d’una banda i d’altra l’atenció a qui encara espera un recurs finalista, també revisar el circuït d’accés, la informació a la ciutadania i els professionals i l’atenció a les  persones a la comunitat.

Es van configurar dos eixos de treball:

 1. Seguiment de la implementació i evolució del nou model d’atenció sanitària en les residències de gent gran.
 2. La revisió i millora del circuït d’atenció a la complexitat a residències i centres de dia en els àmbits següents:
  • Atenció i seguiment residencial a persones
  • Atenció a la complexitat en salut física i mental
  • Millora de la informació a la ciutadania.
  • Atenció a les urgències de persones menors de 65 anys
  • Accés a residència, protocols i marc normatiu.

El primer eix no es va desplegar a Barcelona en el decurs de la Comissió com estava previst en les residències de gestió pròpia de la Generalitat Mil·lenari i Gràcia.

El segon eix es va abordar amb resultat de diagnòstic, identificació de debilitats i possibles propostes de millora concretades en 5 línies de treball. Fruit d'aquest s'ha elaborat l'informe final de la Comissió de Residències de Barcelona.

El CSSBCn, juntament amb les Administracions consorciades ha completat la feina iniciada en el marc dels grup de treball que va participar de manera directa fins assolir i implementar les millores proposades:

 1. Avaluar la residència de gent gran amb mòdul sanitari per valorar la idoneïtat del recurs i estudiar la necessitat actual de les persones ateses amb característiques de complexitat. S’ha pogut  traslladar a mòdul estàndard les persones que havien deixat de requerir una plaça especialitzada per estabilització  o  millora. Es configura el recurs com temporal i per tant ampliant la disponibilitat de places especialitzades per altres persones. S’ha fet garantint  la continuïtat de l’usuari a la mateixa residència en mòdul estàndard preservant la voluntat de la persona de no canviar de centre.
 2. Implementar el mapa de recursos especialitzats de la ciutat per millorar l’atenció a la ciutadania. Conjuntament amb el Departament de Recerca i Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona s’ha construït i implementat el mapa interactiu de Residències de gent gran a la web del CSSBcn que permet a la ciutadania i els professionals la cerca de centre, localització i característiques. Informa de l’accés, les persones en espera, i els imports de copagament o prestacions que els pot correspondre. En breu s’implementarà l’ampliació del mapa amb els   Centres de Dia.
 3.  Crear un fulletó informatiu sobre el circuït  per tramitar el reconeixement del grau de Dependència de la persona, l’accés als recursos de cartera de LAPAD i els correus i telèfons referents del territori. Finalment, la Generalitat ha implement per a tot Catalunya el quadríptic treballat des del grup de treball conjuntament amb el DTASF.   
 4.  Finalment i impulsat també des del territori, s’ha  constituït recentment  el grup de treball tècnic per valorar l’accés prioritari a residència de gent gran de les persones en situació de vulnerabilitat i  urgència social. Integren la comissió professionals dels Serveis Territorials, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, el Consorci  Sanitari i l’Ajuntament de Barcelona i es valoren conjuntament  les sol·licituds presentades garantint la continuïtat d’atenció tant en el Sistema de Salut com en el Sistema Públic de Serveis  Social.   

S’evidencia a partir del context de pandèmia de 2020 que els objectius de la Taula Social i Sanitària eren encertats. Tanmateix, i en relació als acords presos d'implementació de canvis i millores en la conclusió de la Taula a finals de 2019, podem confirmar que les que van ser assumides pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona, han estat ja implementades.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia