La Xbcn publica l’estudi realitzat a càrrec de l’equip de treball del professorat Dr.Ferran Camas (catedràtic de Dret de Treball-Catedra d’Immigració de la UdG), Sra. Almudena González (professora de Dret Administratiude la UB) i Dr. David Moya (professor de Dret Constitucional de la UB) qui ha coordinat l’estudi.

L’estudi ha estat realitzat a petició de la Xbcn amb la finalitat de poder detectar possibles alternatives que l’ordenament podia oferir per a trobar solucions als problemes que les persones joves estrangeres troben en l’accés al mercat de treball i en particular pel que fa a la formació i les pràctiques a empreses.

Consulteu l'Estudi jurídic sobre els problemes d’accés dels menors i joves immigrants no acompanyats a la formació laboral i al mercat de treball així com de les possibles solucions alternatives a aquests problemes.

Des de la Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària de l’Ajuntament  de Barcelona han endegat un nou projecte en motiu de la implementació progressiva de l’eina de suport al diagnòstic social i de cribratge de la complexitat (Self Sufficiency Matrix, SSM-CAT) als 40 Centres de Serveis Socials (CSS) i el Servei d’Atenció a la Dependència (SADEP).

La implementació d’aquesta eina és un projecte estratègic impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya a totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials catalanes, i suposa disposar per primera vegada d’una eina de suport al diagnòstic social consensuada i única per al Sistema Català de Serveis Socials.

El Codi de Serveis Socials és un exhaustiu recull jurídic que ha publicat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al Portal Jurídic de la Generalitat. Aquesta eina de consulta reuneix més de 200 normes i estarà actualitzat per a la seva consulta.

El Codi recull disposicions relatives a l’àmbit social ordenades per diferents temàtiques: un primer apartat sobre serveis socials inclou normativa sobre persones amb discapacitat, dependència o gent gran, entre altres. La resta d’apartats es refereixen a acolliments i adopcions, l’acció comunitària, equipaments cívics i voluntariat, famílies, immigració i refugi, infància adolescència, joventut i, un darrer, sobre normativa referent a LGTBI.

Durant el període del 28 de gener al 12 de febrer ed 2021 es podien realitzar aportacions a la Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte normatiu per la modificació del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma de la Llei Orgànica 2/2009, aprovada per el Reial Decret 557/2011, del 20 d’abril (modificació en matèria de menors i joves extutelats).

Es van fer aportacions per part del grup jurídic de la Xarxa de Joves de Barcelona en representació d’aquesta, que han estat recollides al costat de les realitzades per d’altres entitats del tercer sector, tal com es fa constar en la memòria d’impacte normatiu preceptiva de la proposta de modificació d’alguns articles del Reglament d’Estrangeria feta pel Ministerio de Inclusión, Seguridad Social i Migraciones el passat 30 d’abril. 

S’ha publicat el document del nou circuit de gestió d’ingrés prioritari en residència a la ciutat de Barcelona, amb les indicacions per realitzar els informes de priorització i el nou model d’informe. És el resultat del grup de treball tècnic dels àmbits de Salut i Social i concretament dels tècnics i responsables de la Regió Social dels Serveis territorials de Barcelona per part del DTASF, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, del Consorci Sanitari de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.

Setmanalment el grup de treball tècnic territorial valorarà els informes presentats per Registre pels professionals referents en cas de persones en situació de vulnerabilitat o derivada de la covid19 segons els criteris que recull la Resolució TSF/1106/2020, de 24 de maig.

En el marc del PIASS primer i PAISS després es va crear a la ciutat de Barcelona el grup de treball “Comissió de Residències” dins la Taula d’atenció integrada social i sanitària.

La Comissió liderada i coordinada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona va treballar del desembre de 2017 a l’octubre de 2019 amb participació i integrants de l’Ajuntament  de Barcelona, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Salut, els Serveis Territorials de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

L’encàrrec era establir un espai de reflexió des d’una perspectiva territorial centrada en les necessitats de Barcelona ciutat i com es pot desenvolupar la coordinació social i sanitària en el context ampli d’atenció a la persona en residència d’una banda i d’altra l’atenció a qui encara espera un recurs finalista, també revisar el circuït d’accés, la informació a la ciutadania i els professionals i l’atenció a les  persones a la comunitat.

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona ha creat una nova aplicació accessible a la seva pàgina web per informar sobre els centres residencials per a persones grans de la ciutat de Barcelona. Aquesta eina, desenvolupada pel Servei d’Atenció a Persones en Situació de Dependència i Gent Gran del CSSBcn i l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, suposa actualitzar i innovar per aportar més informació de qualitat a la ciutadania i professionals.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia