1. Introducció

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona garanteix el dret a la protecció de les dades personals que tracta en els termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

En aquesta política de privacitat us expliquem com recopilem, tractem, compartim i protegim la vostra informació de caràcter personal.

El principal objectiu de la nostra política de privacitat és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les seves dades personals.

La utilització de la pàgina web i/o de qualsevol dels serveis del Consorci de Serveis Socials de Barcelona implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella.

 

2. Responsable del tractament

El Responsable del tractament és el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (d’ara endavant CSSB), amb domicili a 08009-Barcelona, carrer Aragó 316, 1-2, NIF Q0801425J, telèfon 934678733 i adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., entitat de dret públic de caràcter associatiu, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, creada mitjançant l’article 61.7 i d’acord amb les previsions del capítol X del títol VI de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, l’objecte de la qual és exercir les funcions, a la ciutat, de programar, prestar i gestionar els serveis socials d’atenció especialitzada d’abast superior, que impliquen funcions de valoració, diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació.

 

3. Persona delegada de protecció de dades

El CSSB ha nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

La persona delegada de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

 

4. Finalitat del tractament

Les dades que es requereixen són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullen i són sotmeses a un tractament automatitzat.

Les dades personals facilitades per les persones receptores de serveis, usuàries, clients i proveïdores del CSSB, així com, les obtingudes durant la seva relació amb l’entitat, són tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, de cobraments i pagaments, liquidació d’impostos i gestió de l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’entitat, la relació històrica de les transaccions comercials i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecta el CSSB.

Les finalitats per les que són tractades les dades personals del personal laboral del CSSB són realitzar el control i gestió dels recursos humans, incloent l’accés a les oficines del CSSB i el control horari de les persones empleades. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de selecció de personal, són tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.

Els talls de veu obtinguts mitjançant la gravació i monitorització de les trucades telefòniques rebudes a la centraleta de les oficines del CSSB per raons de seguretat i millora en la qualitat del servei, són tractades amb la finalitat de controlar la seguretat en relació als avisos i amenaces que puguin comprometre la seguretat de les persones, així com la millora en la qualitat dels serveis d’informació prestats, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte el CSSB.

En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Les dades personals proporcionades al CSSB es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb el CSSB, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

 

5. Legitimació

La base legal fonamental que permet al CSSB el tractament de les dades de les persones vinculades o relacionades amb l’entitat, és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’un contracte, bé amb l’enviament voluntari de les seves dades personals per un interès legítim, o bé mitjançant l’acceptació de la Política de privacitat de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.

En algunes ocasions, el tractament que duu a terme el CSSB té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció dels seus serveis, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.

Els contractes subscrits pel CSSB, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.

Per últim, el CSSB està legitimat pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte, entre d’altres: Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, RDL 8/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei general de la seguretat social, entre d’altres.

 

6. Mesures de seguretat

El CSSB aplica les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, adoptant d’aquesta manera les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitza, amb mecanismes que permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Formació contínua.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

 

7. Comunicació de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades al CSSB podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Seguretat Social i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis del CSSB: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades al CSSB siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert a l’LOPDGDD i a l’RGPD.
 • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

 

8. Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que el CSSB té emmagatzemades.
 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas el CSSB les conservarà únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que el CSSB deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable. En aquest cas, el CSSB en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé a l’adreça postal del carrer Aragó 316, 1-2, 08009-Barcelona. La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.

Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a https://apdcat.gencat.cat).

 

9. Procedència

Les dades personals que tracta el CSSB són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • signar un contracte mercantil o de prestació de serveis.
 • presentar una instància o sol·licitud.
 • acceptar la política de privacitat de forma expressa en omplir un formulari electrònic de sol·licitud d’informació.
 • lliurar el currículum o signar el contracte laboral.

 

10. Consentiment de les persones menors d’edat

Les persones majors de 14 anys poden atorgar directament el seu consentiment per al tractament de les seves dades, excepte en els casos en què la llei exigeixi per a la seva prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

Per tal de tractar les dades personals de les persones menors de 14 anys, és necessari el consentiment dels pares o tutors. En aquest cas, es poden sol·licitar al menor les dades d’identitat i adreça del pare, mare o tutor amb l’única finalitat d’obtenir l’autorització per procedir al tractament de les dades del menor.

Límits en la recapta i tractament de dades de menors d’edat: No es sol·licitaran dades a les persones menors d’edat que permetin obtenir informació sobre els altres membres de la família o sobre les característiques d’aquesta. No es sol·licitaran dades relatives, directa o indirectament, a l’activitat professional dels pares o tutors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres.

Tanmateix, cal tenir present que per a obligar-se d’acord amb els serveis que presta el CSSB, s’atendrà als drets i deures de les persones majors i menors d’edat d’acord amb el què estableix el Codi civil.

 

11. Registre d’activitats de tractament

 En aquest document es pot consultar el Registre d'activitats de tractament del Consorci.

 

12. Normativa aplicable

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia