servei a la dona

Què fem?

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona gestiona i supervisa els serveis d’acolliment per a supervivents de la violència masclista, que requereixen d’un espai de  protecció, acolliment  i recuperació de la violència tot vetllant per la seva autonomia. Els serveis proporcionen atenció les 24 hores els 365 dies de l’any a través d’equips multidisciplinaris.

D’acord amb la llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a l’eradicació de la violència masclista, es garanteix el conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones i els seus infants que han patit o pateixen violència masclista en forma de serveis d’atenció i acolliment d’urgències, serveis d’acolliment i recuperació, així com de serveis substitutoris de la llar.

L’objectiu dels recursos residencials és l’acolliment i recuperació integral de les dones i dels fills i filles a càrrec que hagin hagut de marxar del domicili i no disposin de recursos personals i/o econòmics per fer front a aquesta situació. L’accés de les supervivents a aquest servei es fa a través de la derivació del Servei d’Atenció i Recuperació i Acollida de l’Ajuntament de Barcelona, els Centres d’Atenció i Seguiment a les drogodependències, el Servei d’Atenció Socioeducativa per a l’abordatge integral del treball sexual i la Unitat Tràfic d’Éssers Humans.

Aquest espais ofereixen a les dones i als seus fills i filles un espai de protecció, acolliment, convivència amb diferents nivells d’atenció socioeducativa en funció de les necessitats de cada una de les persones ateses.

Per motius de seguretat, les dades relatives a la ubicació territorial d’aquests serveis són confidencials.

Actualment, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona s’encarrega de la gestió directa d’una Casa d’acolliment de llarga estada, la supervisió i gestió del 8 pisos d’acolliment per a persones supervivents del Tràfic d’éssers humans i 7 pisos d’autonomia per a dones que han patit violències masclistes.

S’ofereixen un total de 100 places en aquests recursos: 27 a la casa d’acollida, 26 a pisos amb suport per a víctimes del tràfic  d’essers humans, 34 places a pisos d’autonomia i  13 places a pisos amb suport per a dones que presenten addiccions.

Aquesta supervisió es concreta en la supervisió de l’execució dels contractes, el seguiment de la documentació tècnica, l’establiment de protocols de coordinació amb altres agents, la participació en les xarxes de col·laboració de l’àmbit i la formació dels equips professionals.

A més de supervisar i donar suport als recursos, tant respecte a les incidències de les persones que hi viuen o les dificultats que poden sorgir, també facilita recursos i comparteix l’anàlisi i resolució de les situacions més urgents.

El CSSBcn també impulsa i participa en projectes de recerca i en tots els espais de coordinació institucional que impliquen posada en comú de l’expertesa de professionals de l’àmbit, per poder generar coneixement i propostes de millora a nivell institucional.

El Consorci forma part de projectes de recerca tant propis com en col·laboració amb altres administracions: desenvolupament del sistema d’indicadors propi per als recursos residencials per a dones que pateixen violència masclista; seguiment de la implementació del Protocol RVD de l’Ajuntament per valorar el risc d’una dona que es troba en situació de violència masclista; planificació de l’atenció a adolescents que viuen violència masclista amb el dispositiu públic de serveis socials de la ciutat i planificació de la intervenció amb els fills i filles de dones que han patit violència masclista a Barcelona.

 

SERVEIS RESIDENCIALS PER A DONES i llurs fills i filles en situació de vulnerabilitat DE LA CIUTAT DE BARCELONA GESTIONATS PEL CSSBCN

ProjecteEntitat

Casa d'Acollida per a dones que han patit violència masclista

Consorci Serveis Socials de Barcelona

Pisos d’autonomia per a dones que han patit violència masclista

INTRESS

Pisos d’acollida per a persones víctimes del tràfic d’éssers humans

SICAR

Pisos per a dones víctimes de violència masclista amb consum de tòxics

Fundació Salut i Comunitat

 

1. Casa d’Acollida per a dones que han patit violència masclista

La Casa d’Acollida per a dones i als seus fills i filles és un servei residencial temporal que té com a objectiu oferir un espai d’acollida i convivència per a les dones i les seves filles i fills que han viscut situacions de violència masclista i que no disposen d’una xarxa familiar i/o social de suport prou segura. La Casa d’Acollida proporciona un entorn de seguretat físic i emocional i una atenció integral a les seves necessitats, es promou un treball personal i en grup per recuperar l’autonomia, l’autoestima, la valoració personal i una relació materno-filial satisfactòria.

 

2. Pisos d’acollida per a persones víctimes del tràfic d’éssers humans

Els pisos amb suport per ha persones supervivents del tràfic d’éssers humans ofereixen un espai de seguretat on es realitza un seguiment social de les persones acollides, desenvolupant plans de treball en funció del nivell d’autonomia que presenten.

 

3. Pisos d’autonomia  per a dones que han patit violència masclista

Els Pisos d’autonomia per a dones que han patit violència masclista i els seus fills i filles són centres residencials especialitzats sense suport professional continuat que ofereixen atenció socioeducativa. Són un recurs per a realitzar un procés de recuperació. Aquest procés les permetrà, en un curt termini, viure de manera independent portant a terme un projecte de vida sense violència.

 

4. Pisos per a dones víctimes de violència masclista amb consum de tòxics

Els pisos tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats del tractament residencial derivades de la intersecció de les problemàtiques de la violència masclista i les addiccions a les dones i els seus fills i filles. Es presta atenció integral a les dones soles o amb els seus fills i filles que requereixen un espai d'intervenció integral on s'abordi la situació de violència masclista i consum de Tòxics en un entorn segur.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia