servei a la dona

Què fem?

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona gestiona diversos recursos adreçats a dones i llurs fills i filles en situació de vulnerabilitat. Entre aquests, té la gestió directa de la casa d’acollida per a dones que han patit violència masclista, la supervisió de la gestió dels tres pisos d’acollida per a dones que han estat vinculades a xarxes de prostitució i la dels set pisos d’autonomia per a dones que han patit violència masclista. Aquesta supervisió es concreta en el seguiment de la documentació tècnica, l’establiment de protocols de coordinació amb altres agents, la participació en les xarxes de col·laboració de l’àmbit i la formació dels equips professionals. En total, s’ofereixen 58 places en aquests recursos: 10 a la casa d’acollida, 16 a pisos de suport per a dones que han estat víctimes de tràfic  d’essers humans, 20 a pisos d’autonomia  12 a pisos pont amb un perfil de consum de tòxics.

A més de supervisar i donar suport als recursos, tant respecte a les incidències de les persones que hi viuen o les dificultats que poden sorgir, també facilita recursos i comparteix l’anàlisi i resolució de les situacions més urgents.

El CSSBcn també impulsa i participa en projectes de recerca i en tots els espais de coordinació institucional que impliquen posada en comú de l’expertesa de professionals de l’àmbit, per poder generar coneixement i propostes de millora a nivell institucional.

El Consorci forma part de projectes de recerca tant propis com en col·laboració amb altres administracions: desenvolupament del sistema d’indicadors propi per als recursos residencials per a dones que pateixen violència masclista; seguiment de la implementació del Protocol RVD de l’Ajuntament per valorar el risc d’una dona que es troba en situació de violència masclista; planificació de l’atenció a adolescents que viuen violència masclista amb el dispositiu públic de serveis socials de la ciutat i planificació de la intervenció amb els fills i filles de dones que han patit violència masclista a Barcelona.

 

SERVEIS RESIDENCIALS PER A DONES i llurs fills i filles en situació de vulnerabilitat DE LA CIUTAT DE BARCELONA GESTIONATS PEL CSSBCN

ProjecteEntitat

Casa d'Acollida per a dones que han patit violència masclista

Consorci Serveis Socials de Barcelona

Pisos d’autonomia per a dones que han patit violència masclista

INTRESS

Pisos d’acollida per a persones víctimes del tràfic d’éssers humans

SICAR

Pisos per a dones víctimes de violència masclista amb consum de tòxics

Fundació Salut i Comunitat

 

Casa d’Acollida per a dones que han patit violència masclista

La Casa d’Acollida per a dones i als seus fills i filles és un servei residencial temporal que té com a objectiu oferir un espai d’ acollida i convivència per a les dones i les seves filles i fills que han viscut situacions de violència masclista i que no disposen d’una xarxa familiar i/o social de suport prou segura. La Casa d’Acollida proporciona un entorn de seguretat físic i emocional i una atenció integral a les seves necessitats, es promou un treball personal i en grup per recuperar l’autonomia, l’autoestima, la valoració personal i una relació materno-filial satisfactòria.

 

Pisos d’acollida per a persones víctimes del tràfic d’éssers humans

Els Pisos de suport per a persones que han estat víctimes de tràfic són recursos de transició abans de completar el procés d’autonomia. S’ofereixen quan la persona, necessita un servei d’acolliment i recuperació, o bé requereix un espai protegit, però amb menys suport educatiu.

 

Pisos d’autonomia  per a dones que han patit violència masclista

Els Pisos d’autonomia per a dones que han patit violència masclista i els seus fills i filles són un recurs per a dones que estan realitzant un procés de recuperació. Aquest procés les permetrà, en un curt termini, viure de manera independent portant a terme un projecte de vida sense violència.

 

Pisos per a dones víctimes de violència masclista amb consum de tòxics

Els pisos tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats del tractament residencial derivades de la intersecció de les problemàtiques de la violència masclista i les addiccions a les dones i els seus fills i filles. Es presta atenció integral a les dones soles o amb els seus fills i filles que requereixen un espai d'intervenció integral on s'abordi la situació de violència masclista i consum de Tòxics en un entorn segur.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia