Els continguts de transparència han estat actualitzats per darrer cop el 23/12/2015, essent la propera revisió/actualització el 15/02/2016.

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Transparència gencat: portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya.

Sector Públic de la Generalitat de Catalunya

 

Recursos humans

D’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures financeres fiscals, administratives i del sector públic no es percep cap tipus de dret d’assistència (dieta) per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col•legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic

 

CONVENIS LABORALS DE REFERÈNCIA:

Contractació

Podeu accedir a tota la informació sobre la contractació realitzada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona mitjançant el Registre públic de contractes, que conté informació dels contractes formalitzats en els darrers 5 anys. La informació explicativa es troba aquí.

També podeu accedir directament al cercador del registre per fer la consulta concreta, en aquest enllaç.

Normativa


Normativa Infància i Adolescència
Normativa Persones amb Discapacitat
Normativa Dona
Normativa Dependència
Normativa Drogodependència

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)