Un dels principis inspiradors del CSSBcn és la proximitat en la prestació dels serveis socials, principi que ha d'estar present en el desenvolupament de totes les seves funcions.

Segons el Decret 113/2006, de 25 d’abril, de constitució del Consorci del CSSBcn, té assignades les següents funcions:

 • Elaborar la planificació general en matèria de serveis socials a l’àmbit del municipi de Barcelona, l'aprovació de la qual correspon al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.
 • Proposar al Govern de la Generalitat la reglamentació de les entitats, els serveis i els establiments, públics i privats, que presten serveis socials en el municipi de Barcelona.
 • Programar, prestar i gestionar els serveis socials d’atenció especialitzada d’abast superior, que impliquen funcions de valoració, diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació.
 • Organitzar la informació a la ciutadania i proporcionar el suport informatiu, d’avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores dels serveis socials.
 • Emetre informe pel que fa a les sol·licituds relatives a l’atorgament de subvencions i convenis formulats per la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona amb l’Estat o altres entitats públiques o privades que afectin el municipi Barcelona, en l’àmbit funcional del Consorci.

El Consorci també pot tenir altres competències en funció de les delegacions que puguin realitzar les administracions consorciades.

 

Dret d’Accés a la Informació Pública

Els ciutadans que tinguin la voluntat d’exercir el seu Dret d’Accés a la Informació Pública poden fer-ho a través de Govern obert gencat.

La comissió de Garantia del Dret de l’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan col·legiat adscrit a la Generalitat competent en matèria de transparència que vetlla pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública mitjançant la mediació i la resolució de les reclamacions i l'assessorament, la formulació de propostes, la formació, la difusió i la recerca sobre totes aquelles qüestions que afecten el compliment i les garanties de l'accés a la informació pública.

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Organització

PRESENTACIÓ DEL CONSORCI

 

PERSONAL DIRECTIU

El personal directiu del Consorci del qual s'ha de publicar la informació indicada a la LTAIPBG està format únicament per la persona que ocupa el càrrec de gerència, podeu consultar-ne la següent informació:

 • Perfil i trajectòria professional
 • Informació relativa a la relació nominal del personal directiu, les seves retribucions, indemnitzacions i dietes
 • Resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitats

Les persones als capdavant de les direccions de cada servei no tenen càrrecs catalogats com a personal directiu però es pot consultar la informació sobre la seva trajectòria professional en l'apartat "Equip directiu".

 

EMPLEADES PÚBLIQUES

Ocupació pública

a) Nombre d'efectius: aquesta informació es pot consultar en el següent enllaç i al Banc de Dades d'Ocupació Pública

b)Plantilla de personal

c) Retribucions: en el següent enllaç consultar les taules de retribucions anuals dels empleats públics, al personal del Consorci li és d'aplicació la taula salarial del Personal laboral del VI Conveni únic

d) Indemnitzacions

e) Dietes: D’acord amb els criteris de la CITGO de 28 d’octubre de 2016, s’entén per dieta els drets d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic. D’acord amb els criteris de la CITGO de 28 d’octubre de 2016, s’entén per dieta els drets d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.Actualment, d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i del sector públic no es percep cap tipus de dret d’assistència.

 

Resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitats

 

Acció i representació sindical

a) Acords, pactes i convenis en matèria de personal:

b) Representació sindical:

 

Processos de selecció i promoció professional

 

Formació

 

Igualtat

 

ÈTICA

Codis de conducta

 

Agenda de visites i reunions amb grups d’interès

 

Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

 

BONA ADMINISTRACIÓ

Catàleg de serveis

Economia i finances

PRESSUPOST

Pressupost aprovat

 

Bases d'execució

 

Estat d'execució del pressupost

 

Liquidació del pressupost

 

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Aquesta informació es pot consultar a l’apartat d’Anàlisi de les finances públiques del portal Govern obert gencat.

 

COMPTES ANUALS I INFORMES DE FISCALITZACIÓ

Comptes anuals

 

Informes d'auditoria de comptes

 

Informes de fiscalització d’òrgans de control extern

 

PATRIMONI

Patrimoni del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Gestió patrimonial

Negocis jurídics patrimonials: el Consorci no ha portat a terme cap negoci jurídic en els darrers cinc anys ni n'hi ha cap en tramitació

 

SUBVENCIONS I AJUTS

El Consorci no atorga cap ajut ni subvenció

Contractes, convenis i encàrrecs de gestió

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Podeu accedir a tota la informació sobre la contractació realitzada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona mitjançant el Registre públic de contractes, que conté informació dels contractes formalitzats en els darrers 5 anys. 

La informació i documentació sobre els processos de contractació en curs la podeu consultar al Perfil del contractant del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

Informació sobre la provisió de serveis socials:

 1. Provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en els àmbits de la infància i l’adolescència i de joves, en règim de concert social i gestió delegada, i per a l’adaptació al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada en els àmbits de la infància i l’adolescència, joves i discapacitat (DOGC 8497 - 8.9.2021)

Convocatòria per a la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública 

Resolució de designació dels membres del comitè de provisió del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 

Acord de proposta del comitè de provisió de places de serveis socials 

- Resolucions de provisió de places: Res 1 -2021-1, Res 1 -2021-2, Res 1 -2021-3, Res 1 -2021-4

Resolució per a l’adaptació de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada, en els àmbits de la infància, l’adolescència, joves i discapacitat 

                 -  Resolució d'esmena de la resolució per a l’adaptació de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada, en els àmbits de la infància, l’adolescència, joves i discapacitat

 

 1. Provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socialsd'Atenció Pública, en els àmbits de la infància i l'adolescència en règim de concert social, i per al'adaptació al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada en els àmbits de la infància i l'adolescència (DOGC Núm. 8557 - 3.12.2021)

 - Convocatòria per a la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública 

 - Resolució de designació dels membres del comitè de provisió del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 

 - Acord de proposta del comitè de provisió de places de serveis socials

 - Resolució de provisió de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en l`àmbit de la infància i l’adolescència en règim de concert social del Consorci de Serveis Socials de BarcelonaResolució per a l’adaptació de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada, en els àmbits de la infància i l’adolescència

                 -  Resolució de denegació de places          

 

 1. Procediments d'emergència 

 - Resolució de provisió de places d'emergència    

 

        4. Ampliació de places de serveis ocupacionals d'inserció (SOI) i de servei de teràpia ocupacional (STO) a centres ocupacionals concertats amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (expedient de Modificació 1-2022)

                - Resolució de designació dels membres del comitè     

                - Acord proposta del comitè de provisió

                - Resolució d’ampliació de places

 

       5. Ampliació de places de servei ocupacional d'inserció (SOI) i de servei de teràpia ocupacional (STO) a centres ocupacionals concertats amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. (expedient de Modificació 2-2022)

                - Resolució de designació dels membres del comitè

                - Acord proposta del comitè de provisió

                - Resolució d'ampliació de places

 

       6. RESOLUCIÓ sobre convocatòria per a la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, en els àmbits de la infància, l'adolescència i              joves en règim de concert social (DOGC 8801 25/11/22)

                 - Acord de prospota del Comitè del Consorci de Serveis Socials de Barcelona en relació a la convocatòria per a la provisió de serveis socials de la xarxa de                           serveis socials d'atenció pública en els àmbits de la infància, l'adolescència i joves en règim de concert social publicada al  DOGC 8801 de 25/11/22                                       (publicació 30.12.2022) 

                - Resolució de provisió de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d'atenció pública en 'àmbit de la infància, l'adolescència i joves, en rèfim de                     concert social publicada al DOGC 8801 DE 25/11/22 (publicació 20/01/2023)

 

       7. RESOLUCIÓ per la qual s'obre convocatòria per a la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, en règim de concert social, en l’àmbit de les persones amb discapacitat del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

 

Informació addicional:

 

CONVENIS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

Registre de convenis de col·laboració i cooperació

Convenis de col·laboració vigents:

Línies d'actuació

PLANS I PROGRAMES D'ACTUACIÓ

 

AVALUACIÓ DE L'ACCIÓ PÚBLICA

 

MEMÒRIES D'ACTIVITAT

 

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

El Consorci no ha desplegat cap campanya de publicitat institucional ni en els anteriors exercicis ni en el present.

 

DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS

 Publicacions del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

Documentació de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona

Memòries d'activitat:

 

Documentació del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Procediments i actuacions jurídiques

NORMATIVA

Normativa que fa referència a la creació del Consorci:

 

Normativa sobre els traspassos de gestió de serveis socials al Consorci:

 

Normativa sectorial:

 

ACTUACIONS ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES

La informació sobre els següents temes la podeu consultar al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya:

Què fem?

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona gestiona i supervisa els serveis d’acolliment per a supervivents de la violència masclista, que requereixen d’un espai de  protecció, acolliment  i recuperació de la violència tot vetllant per la seva autonomia. Els serveis proporcionen atenció les 24 hores els 365 dies de l’any a través d’equips multidisciplinaris.

D’acord amb la llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a l’eradicació de la violència masclista, es garanteix el conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones i els seus infants que han patit o pateixen violència masclista en forma de serveis d’atenció i acolliment d’urgències, serveis d’acolliment i recuperació, així com de serveis substitutoris de la llar.

L’objectiu dels recursos residencials és l’acolliment i recuperació integral de les dones i dels fills i filles a càrrec que hagin hagut de marxar del domicili i no disposin de recursos personals i/o econòmics per fer front a aquesta situació. L’accés de les supervivents a aquest servei es fa a través de la derivació del Servei d’Atenció i Recuperació i Acollida de l’Ajuntament de Barcelona, els Centres d’Atenció i Seguiment a les drogodependències, el Servei d’Atenció Socioeducativa per a l’abordatge integral del treball sexual i la Unitat Tràfic d’Éssers Humans.

Aquest espais ofereixen a les dones i als seus fills i filles un espai de protecció, acolliment, convivència amb diferents nivells d’atenció socioeducativa en funció de les necessitats de cada una de les persones ateses.

Per motius de seguretat, les dades relatives a la ubicació territorial d’aquests serveis són confidencials.

Actualment, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona s’encarrega de la gestió directa d’una Casa d’acolliment de llarga estada, la supervisió i gestió del 8 pisos d’acolliment per a persones supervivents del Tràfic d’éssers humans i 7 pisos d’autonomia per a dones que han patit violències masclistes.

S’ofereixen un total de 100 places en aquests recursos: 27 a la casa d’acollida, 26 a pisos amb suport per a víctimes del tràfic  d’essers humans, 34 places a pisos d’autonomia i  13 places a pisos amb suport per a dones que presenten addiccions.

Aquesta supervisió es concreta en la supervisió de l’execució dels contractes, el seguiment de la documentació tècnica, l’establiment de protocols de coordinació amb altres agents, la participació en les xarxes de col·laboració de l’àmbit i la formació dels equips professionals.

A més de supervisar i donar suport als recursos, tant respecte a les incidències de les persones que hi viuen o les dificultats que poden sorgir, també facilita recursos i comparteix l’anàlisi i resolució de les situacions més urgents.

El CSSBcn també impulsa i participa en projectes de recerca i en tots els espais de coordinació institucional que impliquen posada en comú de l’expertesa de professionals de l’àmbit, per poder generar coneixement i propostes de millora a nivell institucional.

El Consorci forma part de projectes de recerca tant propis com en col·laboració amb altres administracions: desenvolupament del sistema d’indicadors propi per als recursos residencials per a dones que pateixen violència masclista; seguiment de la implementació del Protocol RVD de l’Ajuntament per valorar el risc d’una dona que es troba en situació de violència masclista; planificació de l’atenció a adolescents que viuen violència masclista amb el dispositiu públic de serveis socials de la ciutat i planificació de la intervenció amb els fills i filles de dones que han patit violència masclista a Barcelona.

 

SERVEIS RESIDENCIALS PER A DONES i llurs fills i filles en situació de vulnerabilitat DE LA CIUTAT DE BARCELONA GESTIONATS PEL CSSBCN

ProjecteEntitat

Casa d'Acollida per a dones que han patit violència masclista

Consorci Serveis Socials de Barcelona

Pisos d’autonomia per a dones que han patit violència masclista

INTRESS

Pisos d’acollida per a persones víctimes del tràfic d’éssers humans

SICAR

Pisos per a dones víctimes de violència masclista amb consum de tòxics

Fundació Salut i Comunitat

 

1. Casa d’Acollida per a dones que han patit violència masclista

La Casa d’Acollida per a dones i als seus fills i filles és un servei residencial temporal que té com a objectiu oferir un espai d’acollida i convivència per a les dones i les seves filles i fills que han viscut situacions de violència masclista i que no disposen d’una xarxa familiar i/o social de suport prou segura. La Casa d’Acollida proporciona un entorn de seguretat físic i emocional i una atenció integral a les seves necessitats, es promou un treball personal i en grup per recuperar l’autonomia, l’autoestima, la valoració personal i una relació materno-filial satisfactòria.

 

2. Pisos d’acollida per a persones víctimes del tràfic d’éssers humans

Els pisos amb suport per ha persones supervivents del tràfic d’éssers humans ofereixen un espai de seguretat on es realitza un seguiment social de les persones acollides, desenvolupant plans de treball en funció del nivell d’autonomia que presenten.

 

3. Pisos d’autonomia  per a dones que han patit violència masclista

Els Pisos d’autonomia per a dones que han patit violència masclista i els seus fills i filles són centres residencials especialitzats sense suport professional continuat que ofereixen atenció socioeducativa. Són un recurs per a realitzar un procés de recuperació. Aquest procés les permetrà, en un curt termini, viure de manera independent portant a terme un projecte de vida sense violència.

 

4. Pisos per a dones víctimes de violència masclista amb consum de tòxics

Els pisos tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats del tractament residencial derivades de la intersecció de les problemàtiques de la violència masclista i les addiccions a les dones i els seus fills i filles. Es presta atenció integral a les dones soles o amb els seus fills i filles que requereixen un espai d'intervenció integral on s'abordi la situació de violència masclista i consum de Tòxics en un entorn segur.

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn) és un ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que exerceix les funcions, a la ciutat,  de programar, prestar i gestionar els serveis socials d’atenció especialitzada d’abast superior, que impliquen funcions de valoració, diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació.

L’objectiu principal és oferir uns serveis de qualitat per a la ciutadania amb els recursos adequats a les seves necessitats, així com adaptar-se a les noves realitats i reptes que presenten.

Per això, el CSSBcn treballa per la millora de la gestió dels seus centres i serveis des de la proximitat i a la recerca d’una millor qualitat i eficiència. L’enfortiment de la participació, la innovació o la cooperació (entre institucions i entitats) són línies de treball permanent del Consorci.

Principalment, el CSSBcn gestiona la totalitat dels recursos residencials de la ciutat al servei de la infància i l’adolescència, les persones amb discapacitat, i les dones, així com diversos recursos residencials de joves i persones amb drogodependències.

El Consorci també forma part del sistema d’informació i atenció a la ciutadania sobre autonomia personal i dependència de la ciutat de Barcelona.

Què fem?

El Consorci gestiona i supervisa els recursos residencials destinats a infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) a la ciutat de Barcelona.

Aquests recursos es concreten en 6 Centres d’Acolliment (CA), d’estada limitada i transitòria; 25 Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), on resideixen temporalment infants i adolescents amb mesura administrativa d’acolliment, 1 Residència Maternal, 1 pis d’autonomia  i 3 Cases d’Infants (CI), una modalitat d’atenció que ofereix tant un lloc residencial per als infants i adolescents, com un espai d’intervenció amb les famílies.

Alguns d'aquests centres són de titularitat pròpia i d'altres pertanyen a entitats d'iniciativa social concertats amb el Consorci. El CSSBcn assumeix la gestió directa i la supervisió dels centres propis així com el seguiment, la coordinació i la supervisió de la gestió de la resta de recursos residencials.

Aquesta supervisió consisteix en acompanyar en la gestió dels equipaments i vetllar per la qualitat del recurs i de la intervenció educativa. El Consorci acompanya aquest seguiment oferint assessorament tècnic i formació. El CSSBcn també promou projectes complementaris o de tall innovador amb dos objectius essencials: aportar recursos i eines per millorar la qualitat de l’atenció i facilitar als centres la coordinació i el treball en xarxa.

El Consorci també impulsa projectes, com el programa Jo torno a casa, un servei complementari d’acompanyament als infants i adolescents i a les seves famílies, durant el procés de desinternament i acoblament de nou al domicili familiar, després d’haver estat acollits en CRAE o CA.

 

PLACES DELS CENTRES RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS DE LA CIUTAT DE BARCELONA GESTIONADES PEL CSSBcn

Centres d'acolliment (CA)

Són centres residencials per a l'atenció immediata i transitòria de l'infant i adolescent de zero a divuit anys que ha de ser separat del seu nucli familiar mentre es realitza el diagnòstic de la situació i es determina la mesura que cal aplicar. L'objectiu d'aquests centres és, per tant, l'observació, el diagnòstic, la guarda i l'educació en les situacions d'urgència de les persones menors en alt risc social.

Les funcions dels centres d'acolliment són dues: oferir una resposta immediata i transitòria d'acollida i protecció i exercir una funció substitutòria temporal de la família. Aquesta funció substitutòria comprèn exercir l'activitat educativa integral que l'infant o adolescent necessiti; satisfer les necessitats d’alimentació, vestuari, allotjament, higiene, descans i lleure; tenir cura de la salut física i psíquica de l'infant o adolescent; realitzar un estudi diagnòstic interdisciplinari de la situació de les necessitats de l'infant o adolescent acollit, i proposar les mesures de protecció adients (retorn a la família biològica, acolliment familiar simple o preadoptiu o acolliment en un centre).

 

Nom del CentreEdatsEntitatPlaces
Centre d’acolliment Gaudí
12-18
28
Centre d'Acolliment Mas Pins*
12-18
30
Centre d'Acolliment i Urgències Infantils Josep Pallach
0-12
22
Centre Talaia*
12-18
30
Centre CODA
12-18
25
Centre d'Acolliment Els Llimoners
0-12
27

 *centres de gestió delegada

 

Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE)

Aquests centres ofereixen a l'infant o adolescent de zero a divuit anys un recurs alternatiu a un medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. Als CRAE s'aplica la mesura d'acolliment simple en una institució i les persones poden accedir-hi per derivació de la DGAIA.

Les funcions dels CRAE són: l’atenció integral als infants i adolescents que són ingressats per contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal; la cura de la seva salut física i psíquica, vetllant pel desenvolupament harmoniós de la seva personalitat; el disseny del projecte educatiu individual dels infants i adolescents a partir del diagnòstic o l'avaluació inicial; la coordinació amb els altres serveis i professionals que intervenen en el procés d'atenció i protecció als infants i adolescents, i la promoció, en els casos en què sigui possible, del retorn de l'infant o adolescent amb la família d'origen o, en cas contrari, l'acolliment en família extensa o aliena.

 

Nom del CentreEdatsEntitatPlaces

Casa Milà

12-18

Fundació Ciutat i Valors

14

Maragall

12-18

Fundació Ciutat i Valors

25

Kairós

14-18

EDUVIC

20

La Llar

14-18

Suara Cooperativa

10

La Llar Collserola

4-15

Suara Cooperativa

20

Minerva

4-18

Integració Social de Menors (ISOM)

24

Sants-Medir

4-16

Integració Social de Menors (ISOM)

17

Casa de Família Natzaret

4-18

Fundació Nazareth

29

Casa de Família Trafalgar

4-16

Religiosas Jesús María

6

Casa Solaz Infantil

2-14

Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

16

Les Palmeres

3-18

L'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)

12

Llar Claudina

4-16

Congregació Jesús María

6

Sant Josep de la Muntanya*

3-18

Madres de desamparados y San José de la Montaña

57

Llar Turó Blau

3-12

Nostra Senyora de la Caritat del Bon Pastor

10

Maria Reina

3-12

Fundació Resilis

24 

Llar Infantil Fàtima

0-12

Fundació Mare de Déu de Fàtima

30

Dolors Aleu

12-18

Associació per la Promoció i Inserció Professional (APIP)

10

La Salle

4-16

Fundació COMTAL

8

Residència Vilapiscina

6-18

Fundació pro Disminuïts Psíquics Jacinta Sastrada Morelló

14

Aspasim - Xinxeta

7-12

ASPASIM (Associació de pares amb fills disminució psíquica Institució Mullerat)

10

Aspasim - La Puça 

0-8 

ASPASIM (Associació de pares amb fills disminució psíquica Institució Mullerat)

10

Urrutia*

3-18

Integració Social de Menors (ISOM)

14

Joan Torras

12-18

Fundació Eveho

20

Crae Toni Julià i Bosch

3-18

CSSBcn

16

CRAE Sant Andreu

6-18

CSSBcn

12 

 *centres de gestió delegada 

  

PIS D’AUTONOMIA

Aquest pis ofereix a l’adolescent entre 16  i 18 anys  un recurs alternatiu a un medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. El pis s’entén com un habitatge que ofereix un servei assistencial i educatiu, per als i les adolescents als quals es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu per tal que assoleixin la majoria d’edat amb la capacitat de plena autonomia, tot i mantenir-se la tutela i control per part de la DGAIA.

 

Nom del CentreEdatsEntitatPlaces

Pis Mistral

16 a 18

Aldeas infantiles

5

 

Cases d'Infants

Aquests recursos ofereixen un servei residencial d’estada temporal per a treballar les capacitats d’infants i adolescents i de les seves famílies per possibilitar-ne el retorn o la seva emancipació.

El projecte va adreçat a la població de 4 a 18 anys en situació de risc o de desemparament i les seves famílies. S’obre la porta a infants – adolescents la família dels quals no se’n pot fer càrrec de manera temporal (guardes administratives voluntàries) o trobant-se en situació de desemparament la família s’hi acull voluntàriament (tuteles administratives), adolescents que s’hi vulguin acollir voluntàriament i infants – adolescents en situació de desemparament i acollits en Centres d’acolliment o Centres residencials d’acció educativa (CRAE) que presentin una millora en la situació familiar i un pronòstic elevat de recuperabilitat.

El projecte se sustenta sobre vuit principis: temporalitat, unitats reduïdes, implicació dels interessats en el procés, orientació a la capacitació, intervenció familiar, promoció del retorn, proximitat i treball en xarxa.

 

Nom del CentreEdatsEntitatPlaces

Casa d'Infants Paolo Freire

3-18

Fundació Acció Social Infància (FASI)

8

Casa d'Infants Alexandre Galí

3-18

Fundació Acció Social Infància (FASI)

8

Casa d'Infants Carme Aymerich

3-18

Fundació Acció Social Infància (FASI)

8

 

MATERNAL

La Residència Maternal és un recurs residencial que atén a mares amb els seus infants de 0 a 3 anys, on es desenvolupen programes específics destinats a noies adolescents embarassades o mares menors d’edat amb els seus fills o filles quan aquestes han de restar separades de les seves famílies d’origen. El seu projecte educatiu va encaminat a millorar en les adolescents i joves les seves potencialitats i capacitats marentals per tal que puguin desenvolupar el seu rol maternal de manera ajustada a les necessitats dels seus fills i filles, realitzant al mateix temps actuacions amb elles i les seves famílies per promoure la reintegració familiar, sempre que sigui possible, o un treball cap a la vida autònoma de la noia després del seu desinternament.

 

Nom del CentreEdatsEntitatPlaces

Maternal Santa Eulàlia

0 - 18

Fundació Maria Raventós

14Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia